Musevilik Dininin Tarihi

Musevilik Dininin Tarihi

Yahudilerin en önemli dinsel kitapları Tevrat ve Hz. Musa’ dan sonraki peygamberlerin kitaplarıdır. Bu kitaplarda Yahudiler’ in kökeni ve Musevilik dini anlatılır. Museviler’ in inanışına göre Tanrı Yehova, Hz. Musa aracılığıyla yahudileri M.Ö 13. yüzyılda Mısırlılar’ ın köleliğinden kurtarır. Yahudiler’ in çekirge saldırısı, yangın, yabancı istilası gibi felaketlere uğraması, daha sonra gelen Amos, İşaya ve Yeremiya gibi peygamberlerce, Tanrı’ ya (Yehova) verilen sözün yerine getirilmemesiyle açıklanır. Yani Yahudiler tanrıya verdikleri sözleri yerine getirmediklerinden dolayı cezalandırılmışlardır. Bu peygamberler Yahudiler’ in başına gelen bütün felaketleri, tanrının buyruğuna uymadıkları için verilmiş cezalar, tüm iyilikleri ise bu buyruklara uydukları için verilen ödüller olarak yorumladılar.

Musevilik Dinin Tarihin’ de, M.Ö 586′ da Babilliler Yahudiler’ in başkenti Kudüs’ ü ele geçirerek, buradaki Yehova Tapınağı’ nı yıktı ve birçok Yahudi’ yle birlikte tüm Yahudi önderlerini sürgüne gönderdi. Sonraki yıllarda Babilliler Persler tarafından yenilgiye uğratılınca, Yahudi sürgünlerin Kudüs’ e dönmesine izin verildi. Yahudiler adaklarını sunabildikleri tek yer olan tapınaklarını yeniden inşa ettiler. Tevrat’ ın ve peygamberlerin öğretilerinin okunup öğrenildiği Havra’ lar inşa edildi. Daha sonraki yıllar yeni acılar getirdi. Yahudiler tüm umutlarını Tanrı’ nın kendilerini kurtarmak için göndereceği Mesih’ e bağlamışlardı. İsa’ nın dünyaya gelmesi ve daha sonra öğretisini yaymaya başlaması Museviler arasında heyecan uyandırdı. İsa’ nın beklenen Mesih olduğuna inanan ve onu izleyen Yahudiler ilk Hristiyanlar olarak tanındılar. Ne var ki, Yahudiler’ in büyük bölümü İsa’ nın beklenen mesih olmadığı yönünde kuşku duydular ve onun öğretisine inanmadı. Böylece Yahudi toplumu Hristiyanlar ile ilişkiye girmeyi reddetti. Yahudiler Filistin’ e egemen olan Romalılar’ a karşı ayaklanınca, Kudüs ve buradaki tapınak M.S 70′ te yeniden yıkıldı. Bu tarihten 1948′ e kadar da Yahudiler’ in bir ülkesi olmadı.

 

  • Site Yorum

Bir yorum bırak