Atom Modelleri Hakkında Bilgiler

Atom Modelleri Hakkında Bilgiler

Atom Modelleri Hakkında Bilgiler
Atomun yapısı hakkında çeşitli modeller ortaya konmuştur.

1)Dalton Atom Modeli
Bu modele göre elementler bölünemez atomlardan oluşmuşlardır. Herhangi bir elementin tim atomları aynı fakat farklı elementlerim atomları birbiri ile aynı değildir görüşünü ortaya atmıştır. Bu modelde kimyasal tepkimeler atomlar parçalanmaz. Birleşiklerde atomların birleşmesi ile oluşur. Bu bileşiği oluşturan elementin miktarları arasında kesinlik vardır ve bu oran asla değişmez. Dalton bu model sayesinde sabit oranlar yasasındaki kütle ilişkilerinden de yararlanarak atomların bağıl kütlelerini hesaplamayı başarmıştır.
2)Thomson Atom Modeli
Bu modeli Thomson boşalma tüpü deneylerinden yararlanarak ortaya koymuştur. Bu atom modeli atomun yapısında negatif ve pozitif yüklü taneciklerin olduğunu savunur. Atom nötr olduğu için pozitif yüklü tanecikler kadar negatif yüklü tanecikler vardır. Negatif yüklü tanecikler pozitif yükle taneciklerden oldukça hafifti ve daha nötronun kütlesi bilinmiyordu. Thomson atom hacminin protonlardan oluştuğunu kabul etmişti. Thomson’a göre atom pozitif bir küreydi. Bu küre içinde de negatif yüklü tanecikler dağılmıştı. Atomların çapları hakkında da bu model ile birlikte bir görüş ortaya koymuştur.
3) Rutherford Atom Modeli – Nükleer Atom Modeli
Radyoaktif işlemler sırasında bazı bozulmalar sonucunda oluşan a ışınlarının dağılımını Rutherford incelemiş ve bu dağılımlar sonucunda bir atom modeli elde etmiştir. Bu atom modelinde proton atom çekirdeğindedir ve atom kütlelerinin büyük bir çoğunluğu çekirdekte bulunur. Çekirdek etrafında elektronlar bulunur. Elektronlar çekirdek tarafından çekilmektedir.
4)Bohr Atom Modeli
Elektronlar çekirdekten belirli bir uzaklıkta kararlı halde bulunur ve her birinin belirli enerjisi vardır. Elektronlar kararlı olduklarında çember bir yörünge şeklinde dönerler. Çekirdeğe en yakın enerji düzeyi birdir ve bunlar n ile ifade edilir.
5)Modern Atom Modeli
Louis de Broglie günümüz atom modelini oluşturmuştur. Bohr atom modeli ile benzerlikler gösterir. Elektronlar bu modelde dalga özelliği gösterirler.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak